เนื่องจากการที่มีประเทศด้วยพัฒนาเป็นจำนวนมากในทวีปแอฟริกา ทำให้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบันจึงมีให้เห็นน้อยกว่าทวีปอื่น สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปแอฟริกาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภัยแล้ง แต่ก็มักจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาเช่นกัน

1.เขื่อนอัสวาน เป็นเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์ สร้างขึ้นตามความต้องการของประธานาธิปดีกาเมล อับเดล นัสเชอร์ ของประเทศอียิปต์ เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในทวีปแอฟริกา มีความลึกกว่า 111 เมตร มีอาณาเขตพื้นที่ประมาณ 1.2 ล้านเฮกตาร์ (ประมาณ 12000 ตารางกิโลเมตร) เขื่อนนี้ทำให้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ทะเลสาบนัสเชอร์ ซึ่งกลายเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของอียิปต์

เขื่อนอัสวานมีประโยชน์ต่อการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภคของชาวอียิปต์เป็นอย่างมากช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้แก่ชาวอียิปต์ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถนำพลังงานน้ำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนพลังงานเชื้อเพลิง แต่ก็ทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งโบราณสถานและที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองเดิมกว่า 4 ล้านไร่จมอยู่ใต้ทะเลสาบ

อย่างไรก็ตาม แม้เขื่อนอัสวานจะมีประโยชน์ต่อระบบชลประทาน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ แต่กลับส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเกษตรกรชาวอียิปต์จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชมากขึ้น เพราะดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารพืชที่ถูกแม่น้ำไนล์พัดพามาทับถมนั้นลดลง ส่งให้เกิดมลพิษในดินและน้ำ ประชากรในพื้นที่ได้รับสารพิษจากการใช้ดินและน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย

2.การเกษตรเพื่อความอยู่รอด ระบบการเกษตรในบางประเทศของทวีปแอฟริกา มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดในสภาพอากาศที่แห้งแล้ง เช่น ความพยายามในการพัฒนาข้าวบาร์เลย์ทนแล้งของประเทศแอลจีเรีย อียิปต์ และ ตูนิเชีย โใช้เทคโนโ,ยีชีวภาพเข้ามาช่วยดัดแปลงพันธุกรรมข้าวให้ทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มมากขึ้นขณะที่ในประเทศมาลี มีการนำระบบวนเกษตรเข้ามาช่วยให้ธัญพืชที่ปลูกสามารถเติบโตได้ภายใต้ลมแรง และพื้นดินที่ขาดธาตุอาหารในดิน ร่มไม้ช่วยลดแรงปะทะของลม และยังทำให้ได้ทุ่งหญ้าที่สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้

3.การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกามีความพยายามที่จะให้ประชากรอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินความเหมาะสม เช่น ในประเทศเคนยาใช้วิธ๊การทางธรรมชาติในการขับไล่ช้างไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ทางการเกษตร แทนการใช้ไฟฟ้าชอร์ตหรือการทำร้ายช้าง ช่วยให้ช้างไม่บาดเจ็บล้มตตาย ขณะที่ประชากรก็สามารถทำการเกษตรต่อไปได้ นอกจากนี้การศึกษาก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประชากรในทวีปแอฟริกาอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น เช่น การนำนักเรียนออกไปศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่จริงในประเทศแคเมอรูน ช่วยทำให้นักเรียนมีความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

edit @ 20 Sep 2011 21:37:32 by 3cho

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก